Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ( MSc) στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Το ίδιο έτος (2012) έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης ( MSc) στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας